لیست سرورها

سبد خرید

مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
CsGo Match تعداد نفرات:14 - آنتی چیت دارد
اکانت ادمینی نامحدود
سرورها تحت استیم می باشند
آی پی ها اینترانت می باشند

CsGo Match تعداد نفرات:16 - آنتی چیت دارد
اکانت ادمینی نامحدود
سرورها تحت استیم می باشند
آی پی ها اینترانت می باشند

CsGo Match تعداد نفرات:18 - آنتی چیت دارد
اکانت ادمینی نامحدود
سرورها تحت استیم می باشند
آی پی ها اینترانت می باشند

CS:GO Match Server + !ws !knife !glove - 14 slot - آنتی چیت دارد
اکانت ادمینی نامحدود
سرورها تحت استیم می باشند
آی پی ها اینترانت می باشند
دارای تمامی امکانات اسکین بر روی سرور شما.

CS:GO Match Server + !ws !knife !glove - 16 slot - آنتی چیت دارد
اکانت ادمینی نامحدود
سرورها تحت استیم می باشند
آی پی ها اینترانت می باشند
دارای تمامی امکانات اسکین بر روی سرور شما.

CS:GO Match Server + !ws !knife !glove - 18 slot - آنتی چیت دارد
اکانت ادمینی نامحدود
سرورها تحت استیم می باشند
آی پی ها اینترانت می باشند
دارای تمامی امکانات اسکین بر روی سرور شما.

CsGo Match/Retake 14 نفره - آنتی چیت دارد
اکانت ادمینی نامحدود
سرورها تحت استیم می باشند
آی پی ها اینترانت می باشند

CsGo Match/Retake 16 نفره - آنتی چیت دارد
اکانت ادمینی نامحدود
سرورها تحت استیم می باشند
آی پی ها اینترانت می باشند

CS:GO Match/Retake Server + !ws !knife !glove - 14 slot - آنتی چیت دارد
اکانت ادمینی نامحدود
سرورها تحت استیم می باشند
آی پی ها اینترانت می باشند
دارای تمامی امکانات اسکین بر روی سرور شما.

CsGo Match/Retake 18 نفره - آنتی چیت دارد
اکانت ادمینی نامحدود
سرورها تحت استیم می باشند
آی پی ها اینترانت می باشند

CsGo Match/Public 18 نفره - آنتی چیت دارد
اکانت ادمینی نامحدود
سرورها تحت استیم می باشند
آی پی ها اینترانت می باشند

CsGo Match/Retake/Public 14 نفره - آنتی چیت دارد
اکانت ادمینی نامحدود
سرورها تحت استیم می باشند
آی پی ها اینترانت می باشند

CsGo Match/Retake/Public 16 نفره - آنتی چیت دارد
اکانت ادمینی نامحدود
سرورها تحت استیم می باشند
آی پی ها اینترانت می باشند

CsGo Match/Retake/Public 18 نفره - آنتی چیت دارد
اکانت ادمینی نامحدود
سرورها تحت استیم می باشند
آی پی ها اینترانت می باشند

CsGo Match - Add Retake Mod - اضافه کردن مود Retake به تنهایی به سرور شما.

خرید اکسز یک ماهه برای !ws !knife !glove !music - تنها در صورتی که سرور دارید این آپشن رو بخرید و این آپشن برای 30 روز میباشد پس اگر از سرور شما کمتر مانده از خرید این آپشن تا تمدید بعدی خودداری کنید.

خرید اسکز ویژه اسکین - ماهانه - خرید این آپشن به تمام اینترانت شدن سرور شما می انجامد و به صورت ماهانه می باشد.

خرید اسکز ویژه اسکین - دائمی - خرید این آپشن به تمام اینترانت شدن سرور شما می انجامد و به صورت دائمی می باشد.

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.234.51.17) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution


زبان:

menu

menu